• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

  ترجمه متون تخصصی

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

 • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

   

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  سفارش تدریس

 • دعوت به همکاری در انجام پروژه

   

  VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

   

  همکاری با ما

پروژه رسم نمودارهای سه بعدی در GUI نرم افزار matlab

عنوان پروژه: پروژه رسم نمودارهای سه بعدی در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه سه تابع مختلف را با سه روش سطحی(surface) ، شبکه ای(mesh) و کانتور(contour) رسم می نماید.

قیمت: 20000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه رسم نمودار شارژ و دشارژ خازن در یک مدار RC در GUI نرم افزار matlab

عنوان پروژه: پروژه رسم نمودار شارژ و دشارژ خازن در یک مدار RC در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه با گرفتن مقادیر مقاومت و خازن و منبع ولتاژ ورودی یک مدار RC، نمودار شارژ و دشارژ خازن را در دو شکل جدا ترسیم می کند.

قیمت: 20000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه شمارنده در GUI نرم افزار matlab

عنوان پروژه: پروژه شمارنده در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه از یک پوش باتن و یک static text تشکیل شده است که با هر بار فشردن شدن کلید(push button) مقدار static text یکی زیاد می شود.

قیمت: 10000 تومان

 توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه حل چهار معادله چهار مجهولی در GUI نرم افزار متلب

عنوان پروژه: پروژه حل چهار معادله چهار مجهولی در GUI نرم افزار متلب

توضیح پروژه: این پروژه چهار معادله چهار مجهولی را دریافت کرده و معادلات را کرده و سپس نتایج را نمایش می دهد.

قیمت: 30000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه محاسبات ماتریسی در GUI نرم افزار متلب

عنوان پروژه: پروژه محاسبات ماتریسی در GUI نرم افزار متلب

توضیح پروژه: این کد اعداد اول بین دو عدد دلخواه را بدست می آورد.

قیمت: 40000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: